Regler och Villkor

Eltete TPM Allmänna regler och försäljningsvillkor

 

1. Omfattning

Dessa Allmänna regler och försäljningsvillkor (“Villkoren”) gäller för försäljning och leverans av transportemballageprodukter från Eltete TPM Ltd, Finland (“Säljaren”) till sina kunder (“Köparen”), om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligt med hänsyn till hela eller delar av bestämmelserna häri.

Dessa Villkor kommer att åsidosätta eventuella olika eller ytterligare villkor eller villkor som ingår i eller hänvisas till i en beställningsblankett eller annat dokument eller korrespondens från Köparen, och inget tillägg, ändring eller utbyte av dessa villkor kommer att binda Säljaren eller ingå i något kontrakt mellan parter såvida de inte uttryckligen accepteras skriftligen av en person som är behörig att underteckna på Säljarens vägnar. Säljaren avvisar uttryckligen tillämpningen av Köparens (allmänna eller specifika) inköpsvillkor eller andra relevanta förhållanden.

Det bekräftas av Köparen att dessa villkor inte tillämpas för leverans av någon maskin/maskindelar från Eltete TPM Engineering, om inte annat avtalats skriftligen.

 

2. Beställningar

Alla beställningar som Köparen skickar till Säljaren för en viss produkt kommer att accepteras helt och hållet efter Säljarens eget gottfinnande. Ett bindande köpeavtal (“Kontraktet”) mellan Säljaren och Köparen ska anses ingått när Säljaren har skickat en orderbekräftelse till Köparen, förutsatt att Köparen inte har motsatt sig några ändringar som ingår i orderbekräftelsen genom att skicka en skriftligt meddelande till Säljaren inom 48 timmar efter mottagande av orderbekräftelsen.

Skillnad på upp till 5 % mindre eller mer än den beställda kvantiteten är tillåten. Köparen måste acceptera leverans av produkter inom dessa gränser utan invändningar. Fakturor kommer att anpassas till den levererade kvantiteten.

 

3. Leverans​

Om Säljaren inte uppfyller avtalad leveranstid (lastningstid) ska Säljaren skriftligen informera Köparen om orsaken till förseningen och utfärda en ny lastningstid.

Säljaren är inte ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppkommit för köparen på grund av försenad leverans. Utan hinder av bestämmelserna i Paragraf 6 om överlåtelse av ägardokument skall Köparen bära alla risker för förlust eller skada på produkterna från det att de har levererats i enlighet med Paragraf 4.

Om en leverans eller partiell leverans försenas beroende på Säljarens väsentliga försumlighet när han påbörjar arbetet eller utförandet av andra funktioner i tid för att genomföra leverans före förfallodagen, har Köparen rätt att säga upp Kontraktet genom skriftligt meddelande till Säljaren.

Sådan uppsägning får endast genomföras om förseningen är av betydande betydelse för Köparen och Säljaren har insett eller borde ha insett detta. Köparen får inte säga upp Kontraktet om han tidigare har försummat att motsätta sig en försenad leveranstid efter att ha mottagit meddelande från Säljaren. Om Köparen har gjort en sådan invändning, ska Säljaren ges rimlig tid att leverera. Denna paragraf gör Säljaren ensamt ansvarig för förseningen, och Säljaren är inte ansvarig för någon annan ersättning, ansvar eller annan förpliktelse som uppstår till följd av försenad leverans, om inte annat avtalats skriftligen.

Om Köparen underlåter att ta emot leverans av produkterna på det avtalade datumet, är han ansvarig för alla kostnader som uppstår i samband med leveransen, som om de aktuella produkterna hade levererats på det avtalade datumet. Om Säljaren fortfarande är i besittning av produkterna, kan Säljaren efter eget gottfinnande ordna lagring för produkterna på Köparens risk och kostnad. Säljaren kan också säga upp Kontraktet och kräva skadestånd från Köparen.

 

4. Försening

Betalningstiden är 14 dagar netto om inte annat avtalats skriftligen.

Om Köparen är försenad med någon betalning har säljaren rätt till dröjsmålsränta till ett belopp om 10 % per år, beräknat från förfallodagen till dagen för den faktiska betalningen i den takt som anges i Orderbekräftelsen. Eventuella delbetalningar kommer att dras av från den obetalda dröjsmålsräntan.

Om Köparen inte betalar köpeskillingen eller andra betalningar före förfallodagen, kan Säljaren avbryta utförandet av någon av sina kontraktförpliktelser tills alla obetalda betalningar har reglerats. Om Köparen inte har betalat inom 60 dagar från förfallodagen på fakturan/fakturorna, har Säljaren rätt att säga upp Kontraktet skriftligen till Köparen. Säljaren har rätt till full betalning för produkterna, även om leveransen inte har gjorts i sin helhet. Säljaren har också rätt till dröjsmålsränta och ersättning för eventuella förluster som uppstått på grund av utebliven betalning.

Alla priser är utan skatter, tullar eller andra avgifter, såvida det inte klart anges i leveransvillkoren. Betalningen av alla sådana skatter och avgifter ska vara Köparens ansvar. Om Säljaren är skyldig enligt gällande lag att samla in sådana skatter från Köparen, kan han betala desamma och lägga till beloppet på Köparens faktura.

 

5. Betalning, Skatter och dröjsmålsränta

Betalningstiden är 14 dagar netto om inte annat avtalats skriftligen.

Om Köparen är försenad med någon betalning har säljaren rätt till dröjsmålsränta till ett belopp om 10 % per år, beräknat från förfallodagen till dagen för den faktiska betalningen i den takt som anges i Orderbekräftelsen. Eventuella delbetalningar kommer att dras av från den obetalda dröjsmålsräntan.

Om Köparen inte betalar köpeskillingen eller andra betalningar före förfallodagen, kan Säljaren avbryta utförandet av någon av sina kontraktförpliktelser tills alla obetalda betalningar har reglerats. Om Köparen inte har betalat inom 60 dagar från förfallodagen på fakturan/fakturorna, har Säljaren rätt att säga upp Kontraktet skriftligen till Köparen. Säljaren har rätt till full betalning för produkterna, även om leveransen inte har gjorts i sin helhet. Säljaren har också rätt till dröjsmålsränta och ersättning för eventuella förluster som uppstått på grund av utebliven betalning.

Alla priser är utan skatter, tullar eller andra avgifter, såvida det inte klart anges i leveransvillkoren. Betalningen av alla sådana skatter och avgifter ska vara Köparens ansvar. Om Säljaren är skyldig enligt gällande lag att samla in sådana skatter från Köparen, kan han betala densamma och lägga till beloppet på Köparens faktura.

 

6. Överlåtelse av äganderätt och innehav av ägande

Produkterna ska förbli Säljarens egendom tills de är fullt betalda. De immateriella rättigheter som ingår i produkterna eller i förpackningslösningarna ska aldrig ingå i ett Kontrakt och ska alltid förbli Säljarens egendom.

 

7. Ansvar för defekter

När som helst inom tre (3) månader efter leveransen, kommer Säljaren, efter eget gottfinnande, att reparera eller gratis ersätta

defekta produkter eller bevilja en rimlig ersättning på grund av bristande överensstämmelse (om priset har betalats och mottagits av Säljaren) under förutsättning att: 

  1. defekterna inte var (helt eller delvis) orsakade av felaktig användning, lagring, misskötsel eller överbelastning, och
  2. att defekterna befinns, enligt Säljarens rimliga åsikt, ha uppstått enbart på grund av Säljarens felaktiga

design, utförande eller material.

Säljaren tar inget ansvar för att Produkterna är lämpliga för något speciellt ändamål, om inte annat uttryckligen anges skriftligen av säljaren.

Köparen har rätt att göra anspråk med avseende på en defekt, endast om han kan bevisa att produkterna var defekta när risken för produkterna överfördes från Säljaren till Köparen.

Säljarens skyldigheter enligt Paragraf 7 är villkorade av att Köparen omedelbart underrättar Säljaren om eventuella defekter och vid behov omedelbart gör produkterna tillgängliga för korrigering. Säljaren ska ges rimlig möjlighet att undersöka alla påståenden rörande produkterna och inga produkter ska återlämnas till Säljaren förrän efter inspektion och godkännande av Säljaren och Köparen mottagit skriftliga fraktinstruktioner från Säljaren.

Säljarens ansvar i händelse av defekter ska begränsas till att reparera eller byta ut produkterna (efter Säljarens val) eller, efter Säljarens val, bevilja en rimlig ersättning på grund av bristande överensstämmelse. På inget annat sätt ska Säljaren vara ansvarig för eventuella skador på grund av eller med avseende på en defekt.

Produktens maximala hållbarhetstid definieras i produktspecifikationen.

 

8. Ansvar för skador som orsakas av produkterna

Säljaren skall inte hållas ansvarig för förlust av vinst för skador som orsakas av produkterna:

  1. till någon (rörlig eller fast) egendom eller följdskada som härrör från sådan skada som inträffar medan produkterna är i Köparens besittning eller
  2. till produkter som tillverkas av Köparen eller till produkter som Köparens produkter utgör en del av.

Om en tredje part gör anspråk på ersättning från Säljaren eller Köparen för förlust eller skada enligt denna paragraf, skall den andra avtalsslutande parten genast underrättas skriftligen om detta.

Under inga omständigheter, vare sig som en följd av avtalsbrott, garanti, skadestånd, förseelse (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, skall säljaren vara ansvarig för förlust av vinst, intäkter, affärer, kontrakt, möjligheter, goodwill, användning, produktion, förväntade besparingar, utgifter, kostnader eller liknande förlust; och/eller någon speciell-, följd-, tillfällig-, indirekt-, spekulativ-, straffbar- eller exemplifierande förlust eller skada, eller ersättningsanspråk från Köparens kunder för någon av de ovannämnda skadorna, och Köparen förbinder sig att försvara och ersätta företaget för sådana krav från Köparens kunder.

 

9. Ansvarsbegränsning

Skadebeloppet som Säljaren betalar till Köparen i förhållande till ett visst Kontrakt skall alltid vara begränsat till värdet av de produkter som levererats och betalats enligt sådant Kontraktet.

Utan hinder av någon annan bestämmelse i dessa Villkor ska Säljaren under inga omständigheter vara ansvarig för förlust av produktion, förlust av vinst, förlust av användning eller annan följdskada och/eller indirekt förlust, oavsett orsak.

 

10. Returer

Produkterna som ska repareras eller bytas ut i enlighet med dessa Villkor ska av Köparen sändas till en av Säljaren vald plats till Köparens kostnad och ansvar. Säljaren ska leverera de reparerade eller utbytta produkterna till den ursprungliga leveransorten eller, förutsatt att frakt och andra kostnader inte överstiger den ursprungliga leveransplatsen, till en plats som Köparen har valt.

 

11. Immateriella rättigheter

Köparen intygar och garanterar att produkterna som bygger på Köparens eller Köparens kunds eller andra intresseföretags ritningar, modeller eller andra krav inte strider mot någon tredje parts immateriella rättigheter och att det inte finns några andra restriktioner som skulle förbjuda produktion och/eller försäljning av sådana produkter. Om Köparen blir medveten om sådan eventuell överträdelse eller begränsning, ska Köparen genast underrätta Säljaren.
Utan hinder av ovanstående skall Köparen alltid ersätta och hålla Säljaren fri från varje kostnad, förlust eller skada som uppstår på grund av krav, fordran, process eller talan mot Säljaren i den utsträckning som sådan fordran, process eller
förhandling påstår att varor baserade på Köparens eller Köparens kunds eller andra intresseföretags ritningar, modeller eller andra
krav strider mot någon tredje parts immateriella rättigheter eller annan begränsning som nämns ovan.

 

12. Force majeure

Säljaren skall vara befriad från ansvar för fullständig eller partiell underlåtande av sina skyldigheter enligt Kontrakt om detta underlåtande beror på force majeure-omständigheter som uppstått efter att kontraktet ingicks som ett
resultat av händelser bortom säljarens kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, oavsett om de är deklarerade eller inte, inbördeskrig, upplopp, revolutioner, piratdåd, sabotagehandlingar, naturkatastrofer, explosioner, bränder, förstörelse av maskiner, bojkott, strejker, lock-out, ockupation av fabriker och lokaler, arbetsnedläggelse, rekvisitioner, konfiskering, embargon, expropriationer, försummelse från leverantörer eller underleverantörer, valutarestriktioner, export- eller importförbud, upphörande av lämpliga transportmedel, allmän brist på råmaterial, fel i maskiner, råmaterialrestriktioner, energiförsörjningsbegränsningar.

Om force majeure hindrar Köparen från att uppfylla sina skyldigheter, ska han ersätta Säljarens kostnader för att säkra och skydda produkterna.

En part som står inför en force majeure-situation ska genast skriftligen underrätta den andra parten upphörande av en sådan omständighet. Utan hinder av andra bestämmelser i dessa Villkor kan endera parten säga upp Kontraktet skriftligen om Kontraktets fullgörande är försenat med mer än sex månader på grund av force majeure.

 

13. Gällande lag och tvistlösning

Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer