Ehdot ja edellytykset

Eltete TPM Oy:n yleiset myynnin ehdot ja edellytykset

 

1. Laajuus

Nämä yleiset myynnin ehdot ja edellykset (”Ehdot”) pätevät Eltete TPM Oy (Suomi) -yhtiön (”Myyjä”) myymiin ja toimittamiin kuljetuspakkauksiin asiakkailleen (”Ostaja”), ellei muutoin ole erikseen kirjallisesti sovittu kaikkiin tai osaan tässä esitetyistä säännöksistä poiketen.

Nämä Ehdot korvaavat kaikki poikkeavat ehdot tai lisäehdot tai edellytykset, jotka sisältyvät mihin tahansa tilauskaavakkeeseen tai joihin viitataan mistä tahansa tilauskaavakkeesta tai jotka ovat muussa dokumentissa tai Ostajalta vastaanotetussa kirjeenvaihdossa, eikä mikään lisäys, muutos tai korvaus näihin Ehtoihin liittyen sido Myyjää tai muodosta minkäänlaista osaa mistään sopimuksesta osapuolten välillä, ellei mainitusta ole kirjallista Myyjän valtuuttaman henkilön Myyjän puolesta allekirjoittamaa todistusta. Myyjä eksplisiittisesti torjuu Myyjän (yleiset tai erityiset) ostoehdot ja edellykset tai muut oleelliset ehdot.

Ostaja hyväksyy, että näitä Ehtoja ei sovelleta minkään Eltete TPM Engineering -yhtiön laitteiden toimituksiin, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

 

2. Tilaukset

Minkä tahansa Ostajan Myyjälle lähettämän tiettyyn tuotteeseen liittyvän tilauksen hyväksyntä on kokonaan Myyjän päätettävissä Myyjän harkinnalla. Sitova ostosopimus (”Sopimus”) muodostuu Myyjän ja Ostajan välille, kun Myyjä on lähettänyt tilausvahvistuksen Ostajalle, mikäli Ostaja ei ole vastustanut mitään tilausvahvistukseen sisältyviä muutoksia, joista Ostajan tulee ilmoittaa Myyjälle lähettämällä kirjallinen huomautus 48 tunnin kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta.

Tilatun määrän osalta sallitaan korkeintaan 5 %:in muutos. Ostajan tulee hyväksyä tuotteiden toimitus näiden rajojen puitteissa ilman vastaväitteitä. Laskutus muunnetaan toimitetun määrän mukaan.

 

3. Toimitus ​

Mikäli Myyjän toimitus ei vastaa sovittua toimitusta (kuormaus) aikataulun osalta, Myyjän tulee ilmoittaa Ostajalle viivästyksen syystä kirjallisesti ja ilmoittaa uusi kuormausaika.

Myyjä ei vastaa Ostajalle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat viivästyneestä toimituksesta. Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen kohdassa 6 mainitaan omistusoikeuden siirrosta, Ostaja kantaa kaiken vastuun tuotteen menetykseen tai vaurioitumiseen liittyen toimitusajanhetkestä lukien kohdan 4 mukaisesti.

Mikäli toimitus tai osittainen toimitus viivästyy Myyjän tuottamuksellisestä laiminlyönnistä töiden käynnistämiseen tai muiden toimintojen suorittamiseen ajoissa toimituksen suorittamiseksi aikataulun mukaisesti, Ostajalla on oikeus peruuttaa Sopimus toimittamalla kirjallinen ilmoitus Myyjälle.

Mainitun tyyppinen peruutus on mahdollinen vain, mikäli viivästys on Ostajan kannalta huomattavan merkityksellinen ja Myyjä on tämän ymmärtänyt tai Myyjän olisi tämä pitänyt ymmärtää. Myyjällä ei ole oikeutta peruuttaa Sopimusta mikäli tämä ei ole aiemmin protestoitunut toimituksen viivästymistä saatuaan tästä ilmoituksen Myyjältä. Mikäli Ostaja on ilmaissut mainitun tyyppisen protestin, Myyjälle tulee antaa kohtuullinen aika suorittaa toimitus. Tämä lauseke sisältää Myyjän yksinomaisen vastuun viivästymisestä, eikä Myyjältä voi vaatia muita kompensaatioita, vastuita tai asettaa Myyjälle muita rasitteita viivästyneestä toimituksesta, ellei tästä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Mikäli Ostaja ei vastaanota tuotteiden toimitusta sovittuna ajankohtana, Ostaja on vastuussa kaikista toimitukseen liittyvistä kuluista, siten kuin tuotteet olisi toimitettu sovittuna ajankohtana. Mikäli Myyjällä on edellään hallussaan tuotteet, Myyjä voi omasta harkinnastaan järjestää tuotteiden varastoinnin Ostajan riskillä ja kustannuksella. Myyjä voi myös päättää Sopimuksen ja vaatia korvauksia Ostajalta.

 

4. Viivästykset

Maksuehto on 14 päivää netto ellei muutoin ole sovittu kirjallisesti.

Mikäli Ostaja maksaa minkä tahansa osan viivästyneesti, Myyjällä on oikeus vuotuiseen 10 %:in viivästyskorkoon, laskettuna eräpäivästä varsinaiseen maksusuorituksen päivämäärään Tilausvahvistuksessa mainitulla korolla. Mahdolliset osasuoritukset vähennetään maksamattomasta oletuskorosta.

Mikäli Ostaja ei suorita ostohintaa tai muita maksuja eräpäivään mennessä, Myyjällä on oikeus keskeyttää minkä tahansa sopimuksellisen velvoitteen suoritus kunnes kaikki maksamattomat suoritukset on suoritettu. Mikäli Ostaja ei ole maksanut erääntynyttä laskua (laskuja) viimeistään 60 päivän kuluessa eräpäivästä, Myyjällä on oikeus päättää Sopimus toimittamalla tästä kirjallinen tieto Ostajalle. Myyjä on oikeutettu täyteen korvaukseen tuotteista, vaikka toimitusta ei olisikaan suoritettu kokonaan. Myyjällä on myös oikeus oletuskorkoon ja mahdollisten puuttuvien maksusuorituksien aiheuttamien vahinkojen kompensaatioon.

Kaikki hinnat ilmoitetaan verottomina, ilman tullimaksuja tai muita veron omaisia kuluja, ellei toimitusehdoissa ole erikseen selvästi muuta sovittu. Kaikkien mainitun tyyppisten verojen ja kulujen maksut ovat täysin Ostajan vastuulla. Mikäli Myyjä on sovellettavissa olevan lain perusteella velvollinen keräämään mitä tahansa mainitun tyyppisiä veroja Ostajalta, Myyjä voi maksaa mainitut summat ja lisätä mainitut summat laskuun.

 

5. Maksusuoritus, verot ja viivästyskorko

Maksuehto on 14 päivää netto ellei muuta ole sovittu kirjallisesti.

Mikäli Ostaja maksaa minkä tahansa osan viivästyneesti, Myyjällä on oikeus vuotuiseen 10 %:in viivästyskorkoon, laskettuna eräpäivästä varsinaiseen maksusuorituksen päivämäärään Tilausvahvistuksessa mainitulla korolla. Mahdolliset osasuoritukset vähennetään maksamattomasta oletuskorosta.

Mikäli Ostaja ei suorita ostohintaa tai muita maksuja eräpäivään mennessä, Myyjällä on oikeus keskeyttää minkä tahansa sopimuksellisen velvoitteen suorituksen kunnes kaikki maksamattomat suoritukset on suoritettu. Mikäli Ostaja ei ole maksanut erääntynyttä laskua (laskuja) viimeistään 60 päivän kuluttua eräpäivästä, Myyjällä on oikeus päättää Sopimus toimittamalla tästä kirjallinen tieto Ostajalle. Myyjä on oikeutettu täyteen korvaukseen tuotteista, vaikka toimitusta ei olisikaan suoritettu kokonaan. Myyjällä on myös oikeus oletuskorkoon ja mahdollisten puuttuvien maksusuorituksien aiheuttamien vahinkojen kompensaatioon.

Kaikki hinnat ilmoitetaan verottomina, ilman tullimaksuja tai muita veron omaisia kuluja, ellei erikseen selvästi ole toimitusehdoissa muuta todettu. Kaikkien mainitun tyyppisten verojen ja kulujen maksut ovat täysin Ostajan vastuulla. Mikäli Myyjä on sovellettavissa olevan lain perusteella velvollinen keräämään mitä tahansa mainitun tyyppisiä veroja Ostajalta, Myyjä voi maksaa mainitut summat ja lisätä mainitut summat laskuun.

 

6. Omistusoikeuden siirtyminen ja omistusoikeuden pidättäminen

Tuotteet pysyvät Myyjän omistuksessa kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan. Tuotteisiin tai pakkausratkaisuihin sisältyvät teollis- ja tekijänoikeudet eivät koskaan sisälly Sopimukseen ja pysyvät aina yksinomaan Myyjän omistuksessa.

 

7. Vastuu vioista

Milloin tahansa kolmen (3) kuukauden jälkeen toimituksesta Myyjä harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa vikaantuneet tuotteet veloituksetta tai korvaa kohtuullisella tavalla mahdollisen vaatimusten mukaisuudettomuuden (kun Myyjälle on maksettu ja Myyjä on vastaanottanut hinnan), olettaen, että:
viat eivät (kokonaan tai osittain) ole johtuneet väärästä käytöstä, varastoinnista, käsittelystä tai ylikuormittamisesta, ja
vikojen todetaan, Myyjän kohtuullisen arvion mukaan, johtuvan ainoastaan Myyjän viallisesta
suunnittelusta, kokoonpanosta tai materiaaleista.

Myyjä ei vastaa tuotteiden sopivuudesta mihinkään tiettyyn sovellukseen, ellei niin ole erikseen sovittu kirjallisesti Myyjän toimesta.

Ostaja on oikeutettu esittämään vaateita vikoihin liittyen vain, mikäli Ostaja pystyy osoittamaan, että tuotteet olivat viallisia tuotteiden riskin siirtyessä Myyjältä Ostajalle.

Myyjän vastuut siten kuin ne on esitetty lauseessa 7 ovat ehdollisia ja edellyttävät, että Ostaja asianmukaisesti ja viiveettä ilmoittaa Myyjälle mahdollisista virheistä, ja tarvittaessa asettaa tuotteet saataville korjausta varten. Myyjälle tulee antaa kohtuullinen mahdollisuus tutkia kaikki vaatimukset tuotteisiin liittyen eikä mitään tuotteita tule palauttaa Myyjälle ennen kuin Myyjä on ne tarkistanut ja hyväksynyt, ja ennen kuin Ostaja on vastaanottanut kirjalliset rahtausohjeet Myyjältä.

Myyjän vastuut vikatapauksissa rajoittuvat tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen (Myyjän harkinnan mukaan), tai, Myyjän niin päättäessä, kohtuullisen vaatimusten mukaisettomuuden mukaisen korvauksen maksamiseen. Myyjä ei ole vastuussa millään muulla tavoin mistään vian aiheuttamasta tai siitä johtuvasta vahingosta.

Tuotteen maksimi varastointiaika on määritelty tuotespesifikaatiossa.

 

8. Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

Myyjä ei vastaa tuotteiden aiheuttamista mahdollisista tappioista tai vahingoista:

mihinkään (liikuteltavaan tai kiinteään) omaisuuteen liittyen, tai mainitun tyyppisestä vahingosta aiheutuvaan seuraamukselliseen vahinkoon liittyen, tuotteiden ollessa Ostajan hallussa, tai
tuotteisiin, jotka Ostaja on valmistanut tai tuotteisiin, jotka ovat osa Ostajan tuotteita, liittyen.

Mikäli kolmas osapuoli esittää korvausvaatimuksen Myyjää tai Ostajaa vastaan vahinkoihin liittyen siten kuin tässä lauseessa on määritetty, toista sopimusosapuolta tulee tiedottaa asiasta viipymättä kirjallisesti.

Missään tapauksessa, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuu, vastuusta vapauttaminen, vahingonteko (mukaan lukien huolimattomuus), ankara vastuu tai muu, ei Myyjää voi pitää vastuussa liiketappiosta, liikevaihdosta, liiketoiminnasta, sopimuksista, mahdollisuuksista, maineesta, käytöstä, tuotannosta, odotettavissa olevista säästöistä, kuluista, menoista tai vastaavista häviöistä; ja/tai mistään erityisestä, seuraamuksellisesta, oheistyyppistä, spekulatiivisesta, rankaisevasta tai esimerkillisestä menetyksestä vai vahingosta, tai Ostajan asiakkaiden taholta tulevien kompensaatiovaatimusten osalta minkä tahansa edellä mainitun tapauksen osalta, ja Ostaja suostuu puolustamaan ja vapauttamaan yhtiön mainitun tyyppisistä Ostajan asiakkaiden taholta tulevista vaateista.

 

9. Vastuun rajaaminen

Myyjän Ostajalle maksamat korvaukset tiettyyn Sopimukseen liittyen rajoittuvat kaikissa tapauksissa mainitun Sopimuksen puitteissa toimitettujen tuotteiden kokonaisarvoon.

Sen estämättä, mitä tahansa näiden Ehtojen muissa lauseissa todetaan, ei Myyjä missään tapauksessa ole vastuussa tuotannon menetyksistä, liikevoiton menetyksistä, käyttöön liittyvistä menetyksistä tai muista seuraamuksellisista vahingoista ja/tai epäsuorista menetyksistä, olipa niiden syy mikä tahansa.

 

10. Palautukset

Näiden Ehtojen mukaisesti korjattavat tai vaihdettavat tuotteet tulee lähettää Ostajan toimesta Myyjän osoittamaan paikkaan Ostajan kustannuksella ja vastuulla. Myyjä toimittaa korjatut tai vaihdetut Tuotteet alkuperäiseen toimitusosoitteeseen tai, mikäli rahti- ja muut kulut eivät ylitä alkuperäisen toimituksen kuluja, Myyjän ilmoittamaan paikkaan.

 

11. Teollis- ja tekijänoikeudelliset liittyvät oikeudet

Ostaja esittää ja vakuuttaa, että tuotteet, jotka perustuvat Ostajan tai tämän asiakkaiden tai muiden kumppaneiden piirustuksiin, malleihin tai muihin vaatimuksiin eivät riko mitään teollis- tekijänoikeudellisia kolmansien osapuolien oikeuksia ja että muitakaan rajoituksia ei ole, jotka estäisivät mainitun tyyppisten tuotteiden tuotannon ja/tai myynnin. Mikäli Ostaja tulee tietoiseksi mistään mainitun tyyppisistä potentiaalisista rikkomuksista tai rajoituksista, Ostaja ilmoittaa Myyjälle asiasta viipymättä.
Sen estämättä, mitä edellä on todettu, Ostaja vapauttaa aina Myyjän kaikista kuluista, hävikeistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat mistä tahansa vaateesta, vaatimuksesta, oikeusjutusta tai oikeuskäsittelystä Myyjää vastaan sikäli kuin mainitun tyyppinen vaatimus, oikeusjuttu tai oikeuskäsittely väittää, että tuotteet, jotka perustuvat Ostajan tai Ostajan asiakkaiden tai muiden kumppaneiden piirustuksiin, malleihin tai muihin vaatimuksiin rikkovat mitä tahansa kolmannen osapuolen teollis- tekijänoikeudellista oikeutta tai muuta yllä mainittua rajoitusta.

 

12. Ylivoimainen este

Myyjä vapautetaan vastuusta tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täydellisestä tai osittaisesta suorituksesta, mikäli osittaisuus johtuu ylivoimaisesta esteestä, joka on muodostunut Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sellaisten tapahtumien seurauksena, jotka ovat Myyjän hallitsemattomissa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen sotiin, julistettuihin tai julistamattomiin, sisällissotiin, mellakoihin, vallankumouksiin, merirosvouteen, sabotaasiin, luonnononnettomuuksiin, räjähdyksiin, tulipaloihin, koneiden hajoamisiin, boikotteihin, lakkoihin, työsulkuihin, tehtaiden tai tilojen valtaamisiin, työseisakkeihin, haltuunottoihin, takavarikkoihin, kauppasulkuihin, pakkolunastuksiin, toimittajien tai alihankkijoiden konkursseihin, valuuttarajoituksiin, tuonti- tai vientirajoituksiin, soveltuvien kuljetusmenetelmien keskeytymisiin, raaka-aineiden yleiseen puutteeseen, koneissa oleviin vikoihin, raaka-aineisiin liittyviin rajoituksiin tai energiantoimituksiin liittyviin rajoituksiin.

Mikäli ylivoimainen este estää Ostajaa täyttämästä velvollisuuksiaan, sen tulee korvata Myyjälle tuotteiden turvaamiseksi ja suojaamiseksi aiheutuneet kulut.

Osapuolen, jota ylivoimainen este uhkaa, tulee viipymättä ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti mainitun tyyppisten olosuhteiden ilmaantumisesta. Sen estämättä mitä näiden Ehtojen muissa lauseissa mainitaan kumpikin osapuoli voi päättää Sopimuksen kirjallisesti, mikäli Sopimuksen suoritus viivästyy yli kuuden kuukauden ajan ylivoimaisen esteen muodostumisesta.

 

13. Sovellettava lainsäädäntö ja

erimielisyyksien ratkaisu
Kaikki suhteet osapuolten välillä samoin kuin mahdolliset erimielisyydet, jotka aiheutuvat tästä Sopimuksesta tai siihen liittyen, tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.

Mahdolliset erimielisyydet, ristiriidat tai vaatimukset, jotka aiheutuvat tästä Sopimuksesta tai sen suhteen, tai rikkomukset, päättämiset sekä sopimuksen kelpoisuuteen liittyvät asiat sovitaan Helsinkin Käräjäoikeudessa, Suomessa.

Newsletter-Eltete-Finnish

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla uusista kuljetuspakkausideoistamme